โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบลงทะเบียน


            โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2562 ผ่านระบบออนไลน์

โดยมีขั้นตอนดังนี้

การเตรียมไฟล์สำหรับ Upload

1. เตรียมไฟล์เอกสารการรับสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมดที่ได้ลงนามรับรองสำเนาโดยผู้สมัคร (หรือผู้มีอำนาจในกรณีนิติบุคคล) ในรูป PDF เท่านั้น โปรดดูรายละเอียดการเตรียมเอกสารตาม รายการเอกสารนี้

2. เอกสารเดียวกันที่มีหลายหน้าต้องรวมกันเป็นไฟล์เดียวเพื่อความถูกต้องในการตรวจสอบ

การสมัคร

1. ลงทะเบียนสมัครด้วยตนเอง (กดปุ่มลงทะเบียนด้านบนของหน้านี้) โดยต้องมีอีเมล์สำหรับการติดต่อกลับ
2. กรอกรายละเอียดตามที่กำหนดให้ครบถ้วนทุกช่อง
3. Upload ไฟล์ที่เตรียมไว้ตามที่กำหนด
4. รอการตรวจสอบ (สามารถเข้ามาเช็คสถานะการตรวจสอบเอกสารได้โดยใช้รหัสที่ตั้งไว้ตอนลงทะเบียน)

การส่งเอกสาร

จัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจัดส่งได้ 2 แบบ

1. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง

ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์
กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
วงเล็บที่มุมซองด้านล่าง
(สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562)

2. นำส่งเอกสารด้วยตนเอง

นำส่งด้วยตนเองหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนนำไปส่งที่กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์อาคาร 7 ชั้น 4 ของ พพ. ตามเวลาราชการ


------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามข้อมูลการสมัคร: มหาวิทยาลัยศิลปากร (ที่ปรึกษาโครงการ)

โทรศัพท์มือถือ 098-7477702 และ 062-1545450
อีเมล์ Parabolardrying@gmail.com
LINE  ID: parabolar หรือเบอร์ 0987477702
Facebook: https://www.facebook.com/Solardryerdede/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน